etusivu :: Velvolliselle :: Matkat

Matkat

1. Ilmaismatkat

Palvelusvelvollisella on oikeus saada maksuton matka TEM:n määrärahoista

  • palvelukseenastumismatkalta ja kotiutumismatkalta,
  • siirtymismatkalta palveluspaikasta toiseen,
  • komennusmatkoilta koulutuksen aikana,
  • edestakaisilta lomamatkoilta tietyin edellytyksin sekä
  • sairaslomalle kotihoitoon ja takaisin

Siviilipalvelusvelvolliselle korvataan valtion varoista myös yksi Suomessa tehty matka siviilipalvelusta koskevaan työhaastatteluun, jos se tapahtuu hänen asuin- tai kotipaikkakuntansa ulkopuolella. Edellytyksenä korvauksen maksamiselle on, että siviilipalvelusvelvollinen esittää siviilipalveluspaikan antaman todistuksen haastattelukäynnistä.

Palvelusvelvollisella on oikeus palvelusaikanaan edestakaiseen (meno-paluu) lomamatkaan Suomessa. Pysyvästi muussa pohjoismaassa (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) asuva palvelusvelvollinen voi käyttää näistä matkoista omaan asuinmaahansa neljä matkaa.

Muualla Euroopassa (pl. siis pohjoismaat) pysyvästi asuva palvelusvelvollinen saa käyttää matkoista omaan asuinmaahansa kolme matkaa.

Euroopan ulkopuolella vakinaisesti asuva saa käyttää kaksi edestakaista lomamatkaa asuinmaahansa.

Palveluspaikka vastaa työ- ja komennusmatkojen kustannuksista sekä majoitus- ja ruokarahasta näillä matkoilla. Palvelusvelvolliselle maksetaan komennusmatkojen osalta normaali päiväraha.

Maksuton lomamatka Suomessa

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus palvelusaikanaan maksuttomiin edestakaisiin lomamatkoihin sekä Siviilipalveluslain 40 §:ssä tarkoitetun loman ja vapaan yhteydessä edestakaisiin matkoihin taikka korvaukseen matkakustannuksista koti- tai asiunpaikkakunnalleen ja erityisestä syystä myös muulle sellaiselle paikkakunnalle Suomessa, jonne hänellä on erityisiä henkilökohtaisia siteitä. Ulkomailla vakinaisesti asuvalla on palvelusaikanaan oikeus vähintään yhteen maksuttomaan lomamatkaan koti- tai asuinpaikkakunnalleen ulkomailla.

Huomioiden seuraavat rajoitukset:

  1.  Lomamatka on aina tehtävä olosuhteet huomioon ottaen valtiolle edullisimmalla tavalla.
  2. Työ-ja elinkeinoministeriön maksamat lomamatkat on tarkoitettu palveluspaikan ja palvelusvelvollisen oman koti- tai asuinpaikkakunnan välisille matkoille.
  3. Lomamatkoja ei saa myöntää iltavapaita (alle 24 h loma) varten. Lomamatka voidaan tästä poiketen kuitenkin myöntää pääsykokeisiin (tai vast.) tai työpaikkahaastatteluun osallistumista varten
  4.  Palvelusvelvollisen esittämästä erityisestä syystä palveluspaikka voi harkintansa mukaan myöntää matkan myös seuraaville paikkakunnille:

a.paikkakunta, jossa hänellä on pysyvä työ- tai opiskelupaikka
b.siviilipalvelusvelvollisen avio- tai pysyvän avopuolison asuinpaikkakunta
c.siviilipalvelusvelvollisen vanhemman, sisaruksen tai lapsen asuinpaikkakunnalle
d.tulevalle asuinpaikkakunnalle, työ- tai opiskelupaikkakunnalle, mikäli siviilipalvelusvelvollisella on esittää kutsu työpaikkahaastatteluun, pääsykokeisiin tai muu vastaava tosite

Muille, kuin edellä mainituille paikkakunnille matkalippua ei saa myöntää.

Saadakseen matkan kohdissa a-d mainituille paikkakunnille on palvelusvelvollisen hankittava ja esitettävä matkan myöntämiseksi tarpeelliset todisteet (esim. väestörekisteriote, osoitetodistus). Palveluspaikka harkitsee tarvittavien todisteiden lajin ja riittävyyden tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. palvelusvelvollisen asiakirjoista jo valmiiksi saatavat tiedot. Matkan myöntämistä harkittaessa palveluspaikan tulee ottaa huomioon palvelusvelvollisen olosuhteet kokonaisuutena ja mm. se, että palvelusvelvollisuuden suorittamisesta ei tulisi aiheutua kohtuutonta haittaa normaalien siviilisuhteiden ylläpitämiselle. Harkinnassa kiinnitetään huomiota myös yhdenmukaiseen lomamatkojen myöntämiskäytäntöön varusmiespalvelusta suorittavien kanssa.

Eri kulkuneuvoja koskevat menettelysäännöt

Palvelusvelvollinen saa maksuttoman matkan rautateillä työ- ja elinkeinoministeriön laskuun. Junaliput ovat paikkalippuja ja ne tilataan Siviilipalvelukeskukselta (palvelukseen astuminen, koulutusjakson aikana). Työpalvelupaikalla ollessa työpalvelupaikan esimies tilaa junaliput. Siviilipalveluskeskus antaa VR:n ostosovellukseen tunnukset työpalvelupaikalle.

Palvelusvelvollinen saa vastaavasti maksuttoman linja-automatkan siviilipalvelusvelvollisen matkalipulla, jonka kanssa on esitettävä palvelusmääräys tai siviilipalvelustodistus. Kahta tai useampaa linja-autoa varten kirjoitetaan eri liput. Matkahuollon matkojen osalta korvataan linja-auton pikavuoromaksu. Muut mahdolliset lisämaksut palvelusvelvollinen maksaa itse.

Laivamatkan ja lentomatkan osalta korvausedellytyksenä on, että kyseinen matkustustapa on valtiolle edullisin vaihtoehto. Käytännössä lentokoneella matkustaminen tulee kyseeseen ainoastaan n. 700 kilometrin ylittävillä matkaosuuksilla. Hansel Oy:n kilpailuttamat lentoliput tulee tilata hyvissä ajoin (n. yksi viikko) ennen matkaa Siviilipalveluskeskuksesta, lukuun ottamatta halpalentoyhtiöiden lippuja tai ns. stand by -lippuja, jotka palvelusvelvollisen tulee itse lunastaa lentoasemalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei korvaa normaalihintaisia lentolippuja eikä lentolippuja paikkakunnille, joihin juna- tai bussiyhteydet ovat halvemmat tai joille matkustuskohdepaikkakuntaa koskevat edellytykset eivät ao. siviilipalvelusvelvollisen osalta täyty.

Korvaus rahana

Ilmaismatka voidaan korvata rahana ainoastaan pätevästä syystä. Tästä pitää keskustella palveluspaikan tai siviilipalveluskeskuksen kanssa etukäteen, koska menettely on poikkeuksellinen. Matkakustannukset korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Esimerkiksi makuupaikkaa ei pääsääntöisesti korvata. Korvaamisperusteita ovat esim. että palvelusvelvolliselle ei etukäteen ole voitu toimittaa matkalippua, julkiset liikenneyhteydet puuttuvat tai matka-aika muodostuisi yhteensopimattomien liikenneyhteyksien vuoksi kohtuuttoman pitkäksi.  Ensiksi mainitussa tapauksessa palvelusvelvollinen perii palveluspaikalta tositetta vastaan matkakustannukset julkisilla kulkuneuvoilla. Jälkimmäisessä tapauksessa palveluspaikka maksaa korvauksen linja-autoliikenteen välimatkatariffin mukaan lyhyintä reittiä, myös esim. oman auton käytöstä. Korvausta ei makseta, jos palvelusvelvollinen on kulkenut esim. toisen siviilipalvelusvelvollisen kyydissä. Palveluspaikka laskuttaa kustannukset Siviilipalveluskeskukselta. Koska matkakustannukset voidaan korvata vain syntyneitä tositteita vastaan, tulee palvelusvelvollisen tällaisissa tilanteissa ensisijaisesti ostaa ns. kertalippu, josta tulostuu tositekuitti tai vaihtoehtoisesti matkakortilla matkustaessaan tilata matkaerittely, josta laskutettavat matkat ilmenevät.

Maksuton matka Suomen ulkopuolelta ja ulkopuolelle

Ulkomailla vakinaisesti asuvan palvelusvelvollisen matkat on toteutettava edullisimmalla tavalla alennuksia käyttäen. Vakinainen asuminen tarkoittaa sitä, että Suomen väestörekisteriviranomainen on merkinnyt ao. henkilön vakinaisen kotipaikan ulkomaille. Väliaikaiseksi asuinpaikaksi ao. henkilö voi ilmoittaa esim. palvelusaikaisen Suomen asunnon. Matkaosuudelle Suomessa voidaan antaa VR:n tai Matkahuollon lippu. Lentomatka on mahdollinen, vaikka se ei olisikaan halvin tapa, esim. jos matkasta muutoin tulisi ajallisesti kohtuuttoman pitkä. Ulkomailla asuvalle matkakustannukset maksaa tositteita vastaan palveluspaikka, joka laskuttaa ne jälkikäteen siviilipalveluskeskukselta. Hakemukseen on liitettävä tositteet, selvitys matkan aikataulusta sekä ulkomailla oleskelun tarkoituksesta ja kestosta.

2. Alennetut matkat Suomessa

Palvelusvelvollinen saa lisäksi asevelvolliselle myönnettävän alennuksen rautateillä ja linja-autoissa Suomessa. Alennetuille matkoille ei ole määrällistä rajoitusta. Niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu työmatkoja varten, eikä niitä korvata rahana.

Palvelusvelvollinen voi ostaa rautateille kaukoliikenteen matkalippuja (alueen Karjaa-Vantaankoski-Riihimäki-Helsinki ulkopuolelle) alennuksella esittämällä siviilipalvelustodistuksen. YTV-alueen (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) sisäisten matkojen lippuja ei myydä alennuksella.

Linja-autoliikenteessä palvelusvelvollinen saa  alennuksen esittämällä siviilipalvelustodistuksen. Alennuksen saamiseksi matkan pituuden on oltava vähintään 80 kilometriä.

Kunnat voivat antaa paikallisliikenteessä asukkailleen varusmiesalennuksia, joita kannattaa kysyä kotikunnan liikennelaitokselta.

3. Esteettömyystodistus ulkomaan passia varten

Esteettömyystodistuksen ulkomaan passia varten antaa ennen palveluksen alkamista ja koulutuksen aikana keskus. Työpalvelun aikana todistuksen antaa palveluspaikka.

Jos palvelusvelvollinen hakee passia kotiutumisen jälkeiselle ajalle, tulee palveluspaikalta pyytää todistus kotiuttamispäivästä.

Esteettömyystodistuksen antamisesta huolimatta palvelusvelvollinen voidaan määrätä aloittamaan siviilipalvelus. Palveluksen jälkeen passin saa siviilipalvelustodistuksella (keltainen kortti)